iProspects | Algemene Voorwaarden

Inhoud

 • Definities
 • Artikel 1: Toepasselijkheid
 • Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
 • Artikel 3: Wijzigingen en annuleringen
 • Artikel 4: Prijzen
 • Artikel 5: Verplichtingen van iProspects
 • Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
 • Artikel 7: Aanlevering en bewaring
 • Artikel 8: Levering
 • Artikel 9: Onderzoek bij aflevering en reclames
 • Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Artikel 11: Overmacht
 • Artikel 12: Betaling
 • Artikel 13: Opdrachten voor onbepaalde tijd
 • Artikel 14: Ontbinding
 • Artikel 15: Retentierecht
 • Artikel 16: Auteurs- en eigendomsrecht
 • Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan iProspects opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden:
 2. iProspects: iProspects gevestigd te Arnhem die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
 3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen en alle overige met iProspects gesloten overeenkomsten.
 2. Voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn op de met iProspects gesloten overeenkomsten voor zover iProspects dat schriftelijk heeft erkend en bevestigd.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met iProspects gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 4. Het enkel uitbrengen door iProspects van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht iProspects niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
 5. Indien in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
 6. In geval van een offerte of aanbieding waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, komt de overeenkomst tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever iProspects heeft bereikt. Door deze verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en doet hij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden.
 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 2 bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien iProspects de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
 8. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door opdrachtgever aan iProspects gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
 9. Aanvaarding door iProspects van het aanbod door opdrachtgever houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, onder verwijzing van artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
 10. Een door iProspects gedane offerte of aanbieding, of door iProspects aanvaarde opdracht omvat uitsluitend de daarin beschreven werkzaamheden en verlening van diensten. In geen geval kunnen van iProspects meerdere werkzaamheden en/of diensten worden gevorderd, hoe nauw ook die meerdere werkzaamheden en/of diensten verband houden met die welke in de offerte of opdracht staan beschreven.
 11. iProspects behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan zijn overeengekomen uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen


Artikel 3: Wijzigingen en annuleringen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en iProspects zijn overeengekomen.
 2. iProspects behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in de redelijkheid niet van iProspects kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat iProspects met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor iProspects ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door iProspects geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die iProspects reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 4: Prijzen

 1. Vergoedingen voor verrichte werkzaamheden geschieden overeenkomstig de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs of tegen nadere schriftelijk op te maken prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijk prijsafspraken zijn vastgesteld.
 2. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. iProspects is te allen tijde gerechtigd om de prijzen aan te passen aan de wijzigingen in prijsbepalende factoren opgetreden in het tijdvlak gelegen na het tijdstip van aanvaarding der opdracht en uitvoering der werkzaamheden. Indien deze aanpassing binnen drie maanden na aanvaarding van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van wetgeving en/of overheidsmaatregelen.
 4. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computer programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die iProspects tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 5: Verplichtingen van iProspects.

 1. iProspects verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem diensten te leveren overeenkomstig de omschrijving als nader in de offerte of overeenkomst gegeven.
 2. iProspects garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor eventueel geldende voorschriften. iProspects waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever iProspects voor aansprakelijkheid terzake jegens derden.
 3. iProspects bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. iProspects verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 4. iProspects is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haars inziens een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 5. De verplichting van iProspects vervalt:
 1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan niet of niet juist nakomt.
 2. Indien de opdrachtgever werkzaamheden verlangt die afwijken van het advies van iProspects.
 3. Indien door anderen dan door hulpkrachten en andere personen die rechtstreeks in opdracht van iProspects werkzaam zijn werkzaamheden aan de opdracht worden uitgevoerd, daaronder begrepen wijzigingen achteraf.
 1. De aansprakelijkheid voor iProspects uit hoofde van deze garantie zal in alle gevallen beperkt zijn tot het totaal gefactureerde bedrag per opdracht exclusief BTW.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om aan iProspects tijdig alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor iProspects van belang zou kunnen zijn.
 2. iProspects heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
 3. Het is de opdrachtgever verboden om werknemers, medewerkers of hulpkrachten van iProspects in dienst te nemen of daartoe pogingen te ondernemen. Bij overtreding van dit verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan iProspects zijn verschuldigd ter grootte van vijf maal de jaaromzet van de betreffende kracht, berekend naar het gemiddelde over de vijf jaar voorafgaande aan de indiensttreding van de werknemer bij de opdrachtgever.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van iProspects veranderingen in de ontwerpen, schetsen, illustraties e.d. te (laten) aanbrengen. Te allen tijde dient de opdrachtgever iProspects in de gelegenheid te stellen de wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht zullen extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 5. De opdrachtgever is verplicht iProspects vier exemplaren van het werk te doen toekomen zodra reproductie heeft plaats gevonden.
 6. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven verstrekt, dient hij iProspects hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever dezelfde of een soortgelijke opdracht reeds eerder aan een ander bedrijf heeft gegeven dient hij dat bij zijn opdrachtverstrekking aan iProspects te vermelden ongeacht of die opdracht door de ander al dan niet is aanvaard.
 7. Het proefexemplaar of het prototype van een door de opdrachtgever te vermenigvuldigen project dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan iProspects ter goedkeuring te worden voorgelegd, vóórdat tot vermenigvuldiging wordt overgegaan. iProspects controleert de laatste proef of laatste prototype en voorziet deze van haar paraaf en datum met vermelding “goed voor reproductie”.

Artikel 7: Aanlevering en bewaring

 1. In het geval dat de opdrachtgever zijn informatiedragers verstrekt aan iProspects, dienen deze informatiedragers te voldoen aan de door iProspects aan de opdrachtgever opgegeven specificaties. Tevens dient de opdrachtgever in een zodanig geval zorg te dragen dat hij voor zichzelf een kopie of duplicaat van zijn informatiedragers bewaart of ten behoeve van zijn bewaring laat vervaardigen.
 2. Indien de aanlevering van informatie door middel van een openbaar telefoonnet of andere directe verbinding plaatsvindt, kan dit alleen geschieden op van te voren met iProspects overeengekomen tijdstippen en in overeenstemming met de geldende tarieven en voorwaarden van diegene die deze verbinding exploiteert, volgens vooraf door beide partijen gemaakte afspraken met betrekking tot methodieken en protocollen.
 3. iProspects is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt iProspects geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 4. iProspects zal alle gegevens van de opdrachtgever die hij heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht terstond na de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen van de opdrachtgever.
 5. Het risico terzake van beschadiging of teloor gaan van bij iProspects opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor iProspects.
 6. Het risico terzake van de beschadiging of teloor gaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever,ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens iProspects, de opdrachtgever of derden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart iProspects voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloor gaan van de in de voorafgaande leden bedoelde informatie.
 8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van iProspects afkomstige goederen.
 9. Het risico terzake van beschadiging of teloor gaan van bij de opdrachtgever opgeslagen goederen is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever


Artikel 8: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering op de locatie waar iProspects zijn bedrijf uitoefent.
 2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door iProspects te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van iProspects bij dezen ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 3. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een uiterste leveringsdatum zijn overeengekomen. iProspects verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om binnen de gewenste termijn te leveren.
 4. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor iProspects eerst in nadat alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens door iProspects zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door iProspects is ontvangen.
 5. iProspects in niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 6. Wanneer de prestatie in gedeelten moet geschieden, zal ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering en reclames

 1. Indien bij niet deugdelijk levering of prestatie aan de zijde van iProspects door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereclameerd, is iProspects niet meer gehouden om aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleken het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. De prestatie van iProspects geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht heeft genomen.
 4. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlegd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van iProspects voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijkheid is.
 5. iProspects is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van iProspects uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze voorwaarden.
 2. iProspects is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. iProspects is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. iProspects is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door iProspects te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever iProspects niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien iProspects terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en iProspects alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 6. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door iProspects niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
 7. De opdrachtgever vrijwaart iProspects voor aansprakelijkheid ten aanzien van auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d., alsmede ten aanzien van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Voor alle gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is deze zelf verantwoordelijk.
 8. Adviezen uitgaande van iProspects worden naar beste kennis van zaken gegeven, doch iProspects is terzake op generlei wijze aansprakelijk.

Artikel 11: Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan iProspects niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Van overmacht van de zijde van iProspects is sprake indien iProspects na sluiting van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of met betrekking tot de voorbereidingen daarvan te voldoen door onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte of ongeval, bedrijfsbezetting, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en derhalve buiten de risicosfeer van iProspects ontstaan, waardoor iProspects de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder, naar haar oordeel, bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
 3. In geval van overmacht heeft iProspects het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat iProspects terzake van de door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
 4. Indien iProspects bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is iProspects gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend, afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden de desbetreffende fractuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12: Betaling

 1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van iProspects.
 2. Reisuren worden volledig in rekening gebracht, tenzij anders uit de overeenkomst volgt.
 3. De door iProspects gemaakte kosten (zoals onderzoeks- en documentatiekosten, etc.) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. iProspects kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten vooruit betaald wordt.
 5. Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de betalingen te verrichten binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat hierdoor enig recht op aftrek of korting ontstaat.
 6. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door iProspects aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit brengt onder meer mede dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor enig doel te gebruiken of te laten gebruiken.
 7. De opdrachtgever zal in gebreke zijn uitsluitend door overschrijding van de in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn. Tengevolge hiervan verbeurt hij een vertragingsrente ad 1,5% per maand, welke vertragingsrente samengesteld per maand wordt berekend.
 8. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag waartoe hij is aangemaand, dan heeft zulks onverminderd enig overigens aan iProspects toekomend vorderingsrecht tot gevolg dat:
 1. Alle overige ten name van de opdrachtgever bij iProspects openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 2. Alle kosten van iProspects zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen incassokosten, discontokosten, bankprovisies en dergelijke, om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vordering op de opdrachtgever te geraken, ten laste van de opdrachtgever komen. Ongeacht de werkelijk in verband met incasso gemaakte kosten zal de opdrachtgever in ieder geval aan iProspects verschuldigd zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 250,-. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15% van het factuurbedrag dan zullen de werkelijke kosten ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Ingeval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel- en chequekosten ten laste van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor kosten van een remboursement of kosten die verbonden zijn aan telefonische bankopdrachten.
 1. Betalingen, die vanwege de opdrachtgever aan iProspects plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend ter afdoening van de oudste openstaande post ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
 2. Indien de opdrachtgever het bedrag betwist dient hij zijn bezwaren aan iProspects binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk mede te delen
 3. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft iProspects de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rato restitutie van het door opdrachtgever terzake reeds betaalde.
 4. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag geeft uitsluitend recht op het gebruik van de schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke, zoals door partijen overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik in een later stadium is de opdrachtgever een extra vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald door iProspects. Indien terzake niets schriftelijk is overeengekomen geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage.

Artikel 13: Opdrachten voor onbepaalde tijd

 1. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet lichtelijk van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven zijn voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip.
 3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist.
 4. Voor opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door iProspects geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 15: Retentierecht

 1. iProspects is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen terzake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 16: Auteurs- en eigendomsrecht

 1. De opdrachtgever garandeert iProspects, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de vermenigvuldiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart iProspects zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is iProspects bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat iProspects door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal iProspects de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft iProspects steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door iProspects volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor iProspects bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door iProspects het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door iProspects in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot vermenigvuldiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 6. De rechten op uitvindingen, know-how en programmatuur die voor of tijdens de uitvoering van de opdracht of het verlenen van de diensten door iProspects zijn verkregen of ontwikkeld, blijven steeds het eigendom van iProspects.
 7. Iedere levering van zaken door iProspects aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 8. De opdrachtgever zal alle ontwerpen en schetsen, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan iProspects en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van iProspects. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 9. De niet door de opdrachtgever verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van iProspects, voor zover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefactureerd en door de opdrachtgever zijn betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.
 10. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, ontwerpen en/of illustraties die zich onder de opdrachtgever en/of derden bevinden is de opdrachtgever verplicht de daaruit voor iProspects voortvloeiende schade te vergoeden. Ook de retourzendingen geschieden op risico en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.